Impulzy života

Najdete zde odpovědi na otázky, které si klade řada lidí. Např.:

– Kdo může za zlo?

– Co je po smrti?

– Je možné hovořit s Bohem? Jak?

– Co přinese budoucnost?

– Kdo byl Ježíš Kristus

– Lze věřit astrologii? A co osud?

– Jak si udržet manželství?

…a mnoho dalších.


Někdo by mohl říci:”Vždyť to je jako bych nosil klobouk, který už vyšel z módy. Bible je přece jen pro ty zbožné a staromódní.” Bible však takové předsudky vyvrací.

 

KNIHA PRO MODERNÍHO ČLOVĚKA

 

NAŠÍ GENERACI SCHÁZÍ JISTOTA

Přes všechny úspěchy vědy a techniky leží před námi mnoho nevyřešených problémů:

  • Co lze udě/at s globálním zne­čištěním světa?
  • Jak můžeme ukončit nebezpečné závody ve zbrojení?
  • Jak má svět překonat hospo­dářskou nestabilitu?
  • Jak lze vyřešit osobní pro­blémy každodenního života, jako je stres, strach, osamě­lost, problémy v manželství nebo ve výchově?
  • Vždy znovu nás také znepoko­juje otázka po smyslu života: Odkud přicházím? Proč žiji? Kam jdu?

 

Bible má co říci ke všem aktuál­ním problémům. Proto se vyplatí ji číst.

 

 

PROŽITO NA VLASTNÍ KŮŽI

Mnozí lidé nevědí, co si mají s touhle knihou počít. Myslí si, že čtení Bible nemůže člověku nic dát. Bible se samozřejmě nenabízí třeba jako partiové zboží ve výprodeji. Kdo však nelituje námahy a opravdu zač­ne Bibli studovat, přinese mu to uži­tek a prožije zvláštní zkušenost

s tím, kdo stojí za touto knihou.

 

HODNOTA ZKUŠENOSTI

 

„Jsem nemocná a často mám velké bolesti. Bible mi velmi pomáhá. Každý den se učím, že Bůh žije a že nedělá chyby.“ K. E. (žena v domácnosti)

„Když slyším tolik názorů a uče­ní všelijakých ‚zachránců‘, znejistím. Proto potřebuji znát jasné výroky Je­žíšova učení“ M. G. (student)

„Již dávno jsem se chtěl blíže seznámit s Biblí. Mé přání se splnila v tomto kurzu. Bible má co říci do každé životní situace. Bůh už pro mne není mrtvý, opět v mém životě začal žít.“ V. K

 

„Čtu Bibli, protože je jako zrcad­lo, ve kterém vidím sám sebe. Uka­zuje můj stav, odhaluje mé zděděné sklony i můj charakter. Když proží­vám porážky a pochybnosti, neexis­tuje nic lepšího než tato kniha. Nic nepomáhá a neléčí tak dobře jako Bible.“ Dr. Ch. M.

 

 

VE VLASTNÍM ZÁJMU

 

Bible nás chce seznámit s Bo­hem a vytvořit hodnotný vzájemný vztah. V Písmu svatém nacházíme následující Boží přísliby:

„Neboj se, vždyť já jsem s tebou, ne­rozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.“

(lzaiáš 41,10)

 

V Bibli se také dozvídáme vše důležité, pokud jde o Boží záměr s lidmi:

„Chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sebe sám jako výkupné za všechny, jako svědectví v určený čas.“

(1. Timoteova 2,4-6)

 

CO NÁM BIBLE NABÍZÍ

 

V našem nejistém světě je nám za­slíbena jistota a bezpečí:

Jen on je má skála, má spása, můj nedobytný hrad, mnou nikdy nic ne­otřese. Lide, v každý čas v něho dou­fej, vylévej před ním své srdce! Bůh je naše útočiště.“

(Žalm 62,3.9)

Právě pomocí Bible se můžeme ori­entovat v našem zmateném světě:

„Dám ti prozíravost, ukáži ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko.“ 

(Žalm 32,8)

 

Bůh z nás chce vytvořit uprostřed nepokojného světa ostrůvky pokoje:

To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte sou­žení. Ale vzchopte se, já jsem pře­mohl svět.“ 

(Jan 16,33)

Naše minulost je dána do pořádku, Bůh odstranil naši vinu:

„Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.“

(1. Janova 1,9)

 

PRO KAŽDOU PŘÍLEŽITOST

 

Když tě něco trápí:

Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží.“

(1. Petrova 5,7)

 

Když tě lidé zklamou:

„Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v člověka.“

(Žalm 118,8)

 

Když jsi sklíčený:

„Odpověděl jsi mi v den, kdy jsem tě volal, dodal jsi mé duši sílu.“ 

(Žalm 138,3)

 

 

Když tě znepokojují pochybnosti:

 

„Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Po­znávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.“ 

(Přísloví 3,5.6)

 

 

Když si připadáš tak sám a bez­mocný

 

„K modlitbě bezmocných se skloní, jejich modlitbami nepohrdne.“ 

(Žalm 102,18; Žalm 139,1-5)

 

Když tě něco trápí:

„Je dobré, když člověk potichu čeká na spásu od Hospodina.“ 

(Pláč 3,26)

 

Když tě zmáhají trampoty všedního dne:

„Pojďte ke mně všichni, kdo se na­máháte a jste obtíženi břemeny,

a já vám dám odpočinout.“

(Matouš 11,28; lzaiáš 40,29-31)

 

Když se ti daří dobře:

„Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní!“

(Žalm 103,2; Žalm 71,15; Žalm 146,2)

 

Když máš důvod k vděčnosti:

„A vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.“

(Efezským 5,20)

 

INVESTICE

Čas

Je dobré, jestliže se denně zabýváme Biblí. Vyberte si dobu, která vám nejlépe vyhovuje ke studiu.

 

Klid

Čtěte Bibli v klidu a nenechte se ničím rozptylovat. Nejlépe je číst ji po malých částech.

 

Vytrvalost

Nebuďte malomyslní, když v Bibli nenacházíte hotové recepty. Vytrva­lost a důslednost se vyplatí. Někdy stačí jediná věta, která vám osvětlí vaši okamžitou situaci. Nakonec bu­dete přemoženi aktuálností této kni­hy.

 

Zisk

Zisk nelze okamžitě spočítat, změ­řit nebo statisticky zachytit. Tak jako rost­lina potřebuje čas, než doroste ze se­mínka v plod, stejně tak pozvolna v nás působí slova Bible. Nacházet pokoj; zís­kávat sílu k unesení problémů, poznávat Boha a znovu nalézat naději – to dává životu hodnotu a smysl. Zde se otevírá nepřeberný zdroj energie.

 

TAK SE TO DĚLÁ

Pokud se v Bibli nevyznáte, zač­něte číst Nový zákon – druhou část této obsáhlé knihy (viz obsah Bible).

Je dobré začít evangeliem Marka nebo Lukáše. Nejlépe je přečíst kaž­dou kapitolu po malých odstavcích a v klidu nad tím přemýšlet.

Pomoci vám mohou následující otázky:

O co v textu jde?

Co se týká konkrétně mne? Co mi tím chce Bůh říci?

Co mi nabízí?

Co mám dělat?

Co mohu říci lidem kolem sebe?

Jestliže je text méně srozumitelný, mohou pomoci moderní překlady: ekumenický překlad celé Bible, Nový zákon prof. Zilky nebo Dr. Petrů, či Slovo na cestu parafráze.

 

Zásadní otázky:

  • Je Bible věrohodná?
  • Je to lidské, nebo Boží slovo?
  • Jak Bible vznikla?

Právě o těchto a dalších otázkách pojednávají následující kapitoly

Vyplnit dotazník a pokračovat na další lekci