IMPULZY ŽIVOTA


IMPUZY ŽIVOTA

Kurz, který Vás seznámí s obsahem celosvětového bestseleru - BIBLE


VE DVACETI OSMI LEKCÍCH SE SEZNÁMÍTE S POSELSTVÍM NEJČTENĚJŠÍ KNIHY SVĚTAInformace ke způsobu studia

Informace ke způsobu studia

Do kurzu se můžete přihlásit odesláním přihlašovacího formuláře. Vyplňte v něm údaje označené jako povinné, včetně e-mailové adresy, která je důležitá pro naši vzájemnou komunikaci. Doporučujeme Vám, abyste svoji e-mailovou adresu po dobu studia neměnili, protože ji spolu v Vaším jménem zaevidujeme v seznamu studentů SKK. Pokud budete mít jakékoliv otázky, můžete se obrátit na lektora korespondenčního kurzu, který Vám, v rámci svých možností, na Vaše otázky odpoví.

Na konci každé lekce je připojený pracovní list – test, který po prostudování lekce vyplníte. Poté se Vám odemkne další lekce.

Těšíme se na vzájemnou komunikaci.

Tým SKK

Obsah kurzu
  Sbalit nabídku   Rozbalit nabídku
Úvod 1 BIBLE JE AKTUÁLNÍ KNIHA Bible sice opravdu byla napsána před mnoha lety, ale to neznamená, že její obsah není aktuální i dnes. 2 ÚŽASNÁ FAKTA O BIBLI Poznejte nejznámější knihu na světě a objevte v ní nadčasové rady i poutavá svědectví o boží lásce. 3 JÍT V BOŽÍCH STOPÁCH I když je Bůh neviditelný, můžeme vidět co dělá, a přesvědčit se o jeho existenci. 4 BOLESTNÉ PROČ Jak to, že je na světě tolik utrpení, bolesti, nenávisti a zlých věcí? Je vůbec možné, aby laskavý Bůh něco takového dovolil? 5 ZÁCHRANNÁ MISE Bůh se rozhodl vyřešit problém hříchu a zachránit své děti z jeho otroctví. 6 NEJVĚTŠÍ OSOBNOST DĚJIN Ježíš - úžasný i tajemný. Kdo to vlastně je? 7 JE NA CO SE TĚŠIT To nejlepší teprve přijde. Ježíš zaslíbil, že se vrátí a obnoví náš svět do původního dokonalého stavu. 8 DEJTE SI POZOR NA PODVRHY Bible varuje před falešnými mesiáši, falešným druhým příchodem a poskytuje důležité informace, jak poznat to, co je pravé. 9 BOŽÍ ZÁKON Jak objevit pravidla šťastného a spolehlivé rady při rozhodování. 10 MILOST PRO HŘÍŠNÍKY Bez geniální a překvapivé řešení na záchranu hříšníků. Hřích má své ničivé důsledky, ale ty vzal Bůh na sebe. 11 ŽIVOT ZRALÉHO KŘESŤANA Křesťan o lásce jen nemluví, on ji prakticky prožívá tak, že si toho všimnou i lidé okolo něj. 12 BŮH S NÁMI CHCE KOMUNIKOVAT Bůh si přeje, abychom s ním hovořili o všem, naslouchá nám a odpovídá. 13 ČAS PRO BOHA Bůh si pro nás vyhradil čas, kdy s námi chce být. 14 NIKDO NEŽIJE SÁM PRO SEBE Být křesťanem není soukromá záležitost, ale je to prožívání společenství s Bohem i s ostatními lidmi. 15 NOVÝ ZAČÁTEK Nový začátek je spojený se změnou myšlení a vrcholí křtem - symbolem víry a plného odevzdání se. 16 CHLÉB A VÍNO Večeře Páně je krásná slavnost zdůrazňující vzájemné odpuštění, společenství a naději na Kristův druhý příchod. 17 STVOŘENÍ Člověk potřebuje znát svůj původ - odkud jsme se tu vzali a proč tu jsme. Náš původ totiž určuje, kdo jsme. 18 TEN, KDO ZNÁ BUDOUCNOST Bůh nechce, aby mu lidé věřili jen tak. Dává proroctví, aby mohli posoudit, zda jim říkal pravdu. Předpověděl dějiny všech světových říší. 19 KONČÍ ŽIVOT SMRTÍ? Co se děje s člověkem po smrti? Jak popisuje smrt ten, kdo nad ní zvítězil a vstal z hrobu. 20 TAJEMNÁ KOMUNIKACE Proč být ostražitý k nadpřirozeným nabídkám a možnostem? 21 PENÍZE A BOHATSTVÍ Z POHELDU BIBLE Co se můžeme naučit o získávání financí a jak nepropadnout honbě za majatkem? 22 MANŽELSTVÍ JAKO DAR Zásadám vzájemného soužití se učíme v rodině. Je to instituce, kterou založil Bůh. 23 BÝT ZDRAVÝ Zdraví je dar, ale můžeme pro něj také něco udělat.
 

1. BIBLE JE AKTUÁLNÍ KNIHA

Pro mnoho lidí je Bible pouze velmi starou knihou. Bible sice opravdu byla napsána před mnoha lety, ale to neznamená, že její obsah není aktuální i dnes. Je to podobné jako se sluncem. I slunce je velmi staré, a přesto ho všichni potřebujeme každý den. Stejně tak nám i Bible přináší mimořádné aktuální informace.


OTÁZKY, KTERÉ SI KLADE KAŽDÝ

Každý člověk si někdy v životě položí tyto otázky:

·        Proč tady jsem a jaký smysl má můj život?

·        Existuje Bůh?

·        Co je vlastně pravda?

·        Jak skončí tento svět?

·        Existuje někdo, na koho se mohu plně spolehnout?

·        Proč je na světě utrpení a smrt?

Lidé si tyto otázky kladli v každé době a miliony lidí našli právě v Bibli aktuální odpovědi, které pro svůj život potřebovali.

VYZKOUŠENO NA VLASTNÍ KŮŽI

Lidé někdy nevědí, co si mají s Biblí počít. Už dopředu jsou přesvědčeni, že jim do života nemůže nic moc dát. A pokud ji nečtou, těžko v ní mohou objevit vzácné rady a moudrost. Ale když překonáte prvotní nedůvěru, zjistíte stejně jako já, že je plná nadčasových rad pro spokojený život, a navíc ještě poznáte Toho, o kom tato kniha je. Vypráví nám o Bohu. Bibli tvoří z velké části zkušenosti lidí, kteří s Bohem něco prožili a jejich život to obohatilo. A já to ze své zkušenosti mohu potvrdit!


OSOBNÍ ZKUŠENOSTI

„Jsem nemocná a často mám velké bolesti. Bible mi velmi pomáhá. Každý den se učím, že Bůh žije a že nedělá chyby.“

K. E. (žena v domácnosti)


„Když slyším tolik názorů a učení všelijakých ‚zachránců‘, znejistím. Proto potřebuji znát jasné výroky Ježíšova učení.“

M. G. (student)


„Již dávno jsem se chtěl blíže seznámit s Biblí. Mé přání se splnilo v tomto kurzu. Bible má co říci do každé životní situace. Bůh už pro mě není mrtvý, opět v mém životě začal žít.“

V. K.


„Čtu Bibli, protože je jako zrcadlo, ve kterém vidím sám sebe. Ukazuje můj stav, odhaluje mé zděděné sklony i můj charakter. Když prožívám porážky a pochybnosti, neexistuje nic lepšího než tato kniha. Nic nepomáhá a neléčí tak dobře jako Bible.“

Dr. Ch. M.


SKVĚLÁ NABÍDKA

Bible nás chce seznámit s Bohem, abychom s ním mohli navázat vztah.

Bůh totiž s námi má svůj záměr:

„Chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sebe sám jako výkupné za všechny, jako svědectví v určený čas.“

(1. Timoteovi 2,4–6)*

Bůh nás také ujišťuje o své lásce a péči o nás:

„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“

(Jan 3,16)

Dá nám jistotu ve světě, kde je téměř všechno nejisté:

„Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.“

(Izajáš 41,10)

Nabízí spolehlivé informace, podle kterých se můžeme orientovat:

„Neboť moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst. Pro přímé má pohotovou pomoc, je štítem těm, kdo žijí bezúhonně, chrání stezky práva a střeží cestu svých věrných.“

(Přísloví 2,6–8)

Bůh nabízí pokoj v srdci, který je dnes tak vzácný, a také jistotu, že Bohu na lidech záleží:

„Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se srdce vaše nechvěje a neděsí!“

(Jan 14,27)

Bůh také nabízí řešení problému viny, když jsme někomu ublížili a už to nejde napravit:

„Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.“

(1. Janův 1,9)


*  Při citování biblických veršů používáme (pokud není uvedeno jinak) Český ekumenický překlad.

RADY, POVZBUZENÍ A MOTIVACE PRO KAŽDÝ DEN

V Bibli jsou popsány nejrůznější situace, které můžeme prožívat i my dnes, ať už se nám daří, nebo naopak procházíme krizí či máme strach. A v každé situaci najdeme v Bibli něco, co nás osloví.

Když tě něco trápí:

„Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží.“

(1. Petrův 5,7)

Když jsi zraněný:

„… uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srdci, jejich rány obvazuje.“

(Žalm 147,3)

Když toužíš poznat Boha, ale připadá ti vzdálený:

„Poznávejme Hospodina, usilujme ho poznat. Jako jitřenka, tak jistě on vyjde. Přijde k nám jako přívaly dešťů a jako jarní déšť, jenž svlažuje zemi.“ 

(Ozeáš 6,3)

Když tě unavuje čekání:

„Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí.“

(Římanům 12,12)

Když tě lidé zklamou:

„Lépe utíkat se k Hospodinu než doufat v člověka.“

(Žalm 118,8)

Když tě znepokojují pochybnosti:

„Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.“

(Přísloví 3,5.6)

Když máš dojem, že tě nikdo nemá rád:

„Miloval jsem tě odvěkou láskou, proto jsem ti tak trpělivě prokazoval milosrdenství.“

(Jeremjáš 31,3)

Když tě zmáhají trampoty všedního dne:

„Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.“

(Matouš 11,28)

Když se daří dobře:

„Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní!“

(Žalm 103,2)

Když máš důvod k vděčnosti:

„A vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.“

(Efezským 5,20)


JAK S BIBLÍ PRACOVAT?


Když Ježíš mluvil o tom, jak z Písma získat moudrost a naději, přirovnával to k hledání pokladů. Cenné věci obvykle neleží jen tak na očích. Aby je člověk našel, musí se opravdu snažit a vynaložit určité úsilí. Při hledání je třeba i něco obětovat:

ČAS

Je nutné si na studium Bible vyhradit čas. Zkuste si najít každý den konkrétní dobu, kdy se budete studiu věnovat. Možná máte času málo, ale pokud budete opravdu chtít, určitě si čas najdete.

KLID

Ke studiu je potřeba nejen Bibli číst, ale také nad jejím poselstvím přemýšlet a dovolit Duchu svatému, aby nám v tom pomáhal. Čtěte Bibli raději po malých částech, o kterých budete moci přemýšlet.

VYTRVALOST

Nenechte se odradit překážkami při studiu nebo tím, že v Bibli něčemu nerozumíte. Pokud se vzdáte studia předčasně, připravíte se o radost z pochopení důležitých souvislostí. Někdy totiž stačí i jedna jediná věta, která vám v okamžiku objasní to, čemu jste předtím nerozuměli.


CO ZÍSKÁTE?

Staré české přísloví říká, že dobrá rada je nad zlato. Když smutný člověk najde v životě radost, bezradný najde jistotu, člověk s pocitem viny najde odpuštění a ten, kdo nad sebou „zlomil hůl“, najde naději a výhled do budoucna, je to mnohem víc, než kdyby objevili zlaté cihly. Ve srovnání s tím, co našli, ztrácejí hmotné poklady svou hodnotu. Jen Bůh je totiž schopen naplnit naše skutečné a niterné potřeby a v Bibli nám radí, jak s ním můžeme tuto úžasnou proměnu prožít už tady a teď. 

JAK ČÍST BIBLI

Rádi bychom vám nabídli pár doporučení.

Nezačínejte číst Bibli od začátku jako běžnou knihu. Začněte raději číst některé evangelium v části Nový zákon (viz obsah Bible).

Čtěte po malých úsecích a v klidu nad přečteným textem přemýšlejte. V Bibli jsou často zapsány zkušenosti konkrétních lidí s Bohem, a proto je dobré se zamyslet nad důležitými otázkami:

·        O co v textu jde?

·        Co mi to říká o Bohu?

·        K jakému rozhodnutí mě to vede?

·        Co mám konkrétně já udělat?

·        Co mohu říci lidem kolem sebe?

Dnes existuje celá řada moderních překladů Bible. My zde používáme nejrozšířenější, Český ekumenický překlad, ale je celá řada dalších zdařilých překladů, jako např. Bible21, Jeruzalémská bible, Český studijní překlad, Slovo na cestu a další. Bibli můžete číst také on-line, různé překlady najdete například zde: www.bibletv.cz/bible nebo si můžete stáhnout některou z mnoha aplikací na svůj mobilní telefon.


PŘÍŠTĚ

V příští lekci se budeme věnovat tomu, jak a kdy Bible vlastně vznikla, zda je věrohodná a jak se v ní spojuje úsilí lidí a Boží vedení
Vyplnit dotazník a pokračovat na další lekci